verlanglijstje voor rijke stinkerds (1)

Verlangen is vaak mooi, maar vaker vervelend.

Daarom een oproep aan al die rijke stinkerds die – nu onze banken een voor een failliet gaan – niet meer weten wat ze met hun centen moeten doen: investeer in papier!

Papier interesseert u niet?

Perfect! Dan heb ik de oplossing voor u: doe er een…euhm…papiertje rond & doe ’t cadeau…aan mij, bijvoorbeeld.

U weet niet in welk papier te investeren?

Dan heb ik een lijstje voor u…

* “Groenenliederen 1894” (cahier, 4°, 26 beschreven bladeren, manuscript)

Groenenliederen (korte rijmpjes door aankomende studenten in de corps groentijd te Utrecht geschreven) van:

P.J. Manikus (medisch noviet uit Arnhem); W.M. de Brauw (geb. Den Haag 26-5-1876, eindex. Den Haag 1894); J.V. Frowein; Paul Const. Bloys van Treslong Prins (geb. Delft 7-6-1873, eindex. Gymn. Gorcum 1894, juridisch noviet); L.S. van Zwet (geb. Rotterdam 11-7-1873, eindex. gymn. Doetinchem 1894, theologisch noviet); K.G.F. Steller (geb. N.O.I. 28-6-1875, eindex. Doetinchem 1894); J. Magendans (geb. 26-4-1872, eindex. gymn. Nijmegen 1894, theologisch noviet); H.Z. Creutzberg (geb. 5-6-1875, eindex. gymn. Schiedam, theologisch noviet); Willem Stap (geb. 5-3-1875, eindex. gymn. Amersfoort 1894, jur. noviet); P.N. Swanenburg (geb. Woerden 19-7-1875, eindex. HBS Utrecht, medisch noviet); A.G.W. Bentinck (geb.’s-Gravenhage, eindex. Gouda, jur. noviet); J.W.H. Rutgers van Rozenburg (geb. Amsterdam 1-9-1874, eindex. gymn. Amsterdam 1894, jur. noviet); A.H. Kan (geb. Rotterdam 18-7-1875, eindex. gymn.); J.A. van der Mersch Jr (geb. Zeist 1-8-1875, eindex. Utrecht 1894); G.C.C. Kayser; J. Riemens Jr (geb. Driebergen 25-2-1875, eindex. Rotterdam 1894, theol. noviet); G.M.J.Kolfschoten (‘s-Hertogenbosch, geb. 1875 te Arnhem); J.A.L. Hovy (geb. Amsterdam 5-1-1875, eindex. Utrecht 1895, theol. noviet); W. Sandberg (geb. 19-12-1876, eindex. Den Haag, jur. noviet); W.N.J. Blanckenhagen (geb. Utrecht 29-2-1876, eindex. Utrecht, jur. noviet); B. Tichelman (geb. Hellevoetsluis 1-11-1875; staatsexamen 24-7-1895); J.A.A.H. de Beaufort (geb. Leusden 22-8-1876, eindex. Amersfoort 1895); J.A. (?) van den Bergh (geb. 5-5-1874, staatsexamen 18-7-1895 Den Haag, jur. noviet); P. van Tienhoven (geb. 31-12-1875, eindexamen Amsterdam 1895, jurg. noviet); H.J.H. van Boetzelaer (geb. 12-9-1876, eindex. Utrecht 1895, jur. noviet).

PRIJS: 524,70 EUR

* Dertig kleine gelegenheidsgeschriften van Jacob van Lennep, 1 in manuscript en 29 gedrukt, samengebonden in een 8° halflinnen band met op de rug “J. van Lennep, gedichten en losse versen”

“Handel doet de kunsten bloeien” (3 p.) is voorzien van een brief van Van Lennep aan zijn opdrachtgever, de heer Biben, dd 1-7-1830. Voorts de gedrukte versie van deze cantate, uitgevoerd in Felix Meritis op 10 april 1831. Verder in de bundel: 1. Dichtregelen (…) uitgesproken door G.C. Rombach, op den Stads Schouwburg ter gelegenheid der feestviering van zijne vijfentwintig-jarige verbindtenis aan gemelden schouwburg, op den 12 November 1829 ((1829), 8 p., gegraveerd frontispiece portret); 2. Uitboezeming, bij het hooren der schrikmaren uit Frankrijk (1830, (7) p.); 3. Aan de Noordstar (1830, (10) p.), twee bladen missen een klein onbedrukt stukje van de benedenhoek; 4. Zestal liederen, opgedragen aan de schutterijen van Noord-Nederland (1830, 16 p.); 5. Hetzelfde werk (1830, andere uitgave, (2) 8 p.), 1 p. gegraveerde muziek, een blad mist een onbedrukt deel van de benedenhoek; 6. Wapenkreet ((1830), (2) p.), 1 p. gegraveerde muziek; 7. Lied voor de Koninklijke Jagers ((1830), (2) p.); 8. Heildronk aan de keur kompaginie Groningsche en Franeker Studenten (1830 (2) p.); 9. Het kalme Nederland, dichtstuk uitgesproken door Mw. A.M. Kamphuizen, geb. Snoek op den Stads Schouwburg, den 13 Januarij 1831 ((1831) (6) p.); 10. De eerste Augustus (1831 (7) p.); 11. Beurtzang aangeheven op eenen vriendenmaaltijd aan de te Amsterdam teruggekeerde studenten gegeven den 11den October 1831 ((1831) (2) p.); 12, Hulde aan de nagedachtenis van Hollanbds zeeheld J.C.J. van Speyk (1831 (2) 15 p.); 13. Gezangen ter gelegenheid van het feest der inwijding van het gedenkteeken ter eere van J.C.J. van Speyk, in het Burgerweeshuis te Amsterdam, Op 20 October 1831 (N.pl., n.publ., (1831), (4) p.); 14. Koorzang ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van de Doorluchtige School te Amsterdam. Gezongen op den Stads Schouwburg door den Heer J. de Boer ((1832), (3) p.); 15. De Tentoonstelling. Oratorio (De Naprater No. 39, Amst., Gebr. Diederichs, 27 Sept. 1826); 16. Voor-zang/ Tusschen-zang/ Slot-zang (N.pl., n.publ., (1830), (4) p.); 17. Voor-zang/ Tusschen-zang/ Slot-zang (N.p., n.publ., (1836)); 18. Brief (…) aan zijnen vriend S. over de Zangen voor onze Dagen door (…) A.P. van Groningen (…) en over eene zoogenaamde Recensie dier Zangen, voorkomende in No. 135 der Utrechtsche Courant (1831, (2) 16 p.); 19. A.P. van Groningen, Zangen voor onze Dagen (Dordr., J. de Vos & Comp., 1831, (2) II, 27 p.; 20. Tassoos weeklacht; in den kerker van het krankzinnigen-huis te Ferrara; naar het Engelsch van Lord Byron (Amst., Nayler & Co., 1833, 37 (1) p., Nederlandse en Engelse tekst tegenover elkaar); 21. Jacobaas weeklacht op het Huis te Teylingen (1839, 23 (1) p.); 22. De IJzeren Spoorweg van Amsterdam op Haarlem, Lierzang, den Aanleggeren en Begunstigers daarvan toegezongen (1837, 11 p.); 23. De Bouwkunst,Leerdicht (1842, 59 p.); 24. Doctrina op het Bal van Amicitia. 14 November 1838 (N.p., n.publ., (1838)); 25. Een nieuw lied op het vijftigjarig bestaan van het genootschap Doctrina et Amicitia (N.p., n.publ., 8,2 p.); 26. De E-legende (N.p., n.publ., n.d., 7 p.); 27. (J. Bosscha), Paaschmaandag, A-saga (N.p., n.publ., n.d., (Amst., 1841), 7 p.; 28. (A. des Amorie van der Hoeven jr), Colholms roos, O-sprook (N.p., n.publ., n.d. (Amst., 1841), 8 p.).

PRIJS: 1.007 EUR

* 23 documents on the case of Onno Zwier van Haren (Sexual abuse in the “Van Haren Gate”in 1761)

The collection consists of 22 printed documents and a manuscript of the transcript of the sentence All but 1 folio, all disbound, but in a very good condition. Onno Zwier van Haren 1713-1779 was accused of abuse of his daugther. He was a Dutch Statesman and friend of Prince Willem IV, although his guilt was never proved, this affair broke his political career. Detailed list below. 1. Beredeneerde zwarigheden, voorkomende in eenige deelen der Deductie van Jr. Onno Zwier van Haren … in de zo zeer berugte zaak tusschen hem en zyne familie en eenige andere persoonen, / voorgedragen … door R. Willemsen .. 1761 Te Amsterdam Tongerlo, Kornelis van I Amsterdam Knuttel 18820 [2], 20 p 2. Brief van Jan Alberts, schoolmeester in Friesland, aan sieur R. Willemsen, voorlooper en meede-christen in Holland; over zyne zwarigheden, welke hy vermeent voor te komen in de deductie van jr. O.Z. van Haren 1761 Te Leeuwarden : gedrukt by Abraham Ferwerda. Gedagtekend 20 september 1761 Over de beschuldiging van incest tegen Onno Zwier van Haren.Knuttel 18825 [2], 14, [2] p 3. Verdediging van Eggerig van Tiddinga, generael majoor ten dienste deezer landen, tegens de verregaende beschuldigingen, hem ten laste gelegd by de Deductie door Jr. Onno Zwier van Haren .. 1761 In ’s Gravenhage, : by Nicolaas van Daalen … [2], 35, [1] p Knuttel 18827 signed by Tiddinga. 4. Beredeneerde zwarigheden, voorkomende in eenige deelen der Deductie van Jr. Onno Zwier van Haren … in de zo zeer berugte zaak tusschen hem en zyne familie en eenige andere persoonen, / voorgedragen … door R. Willemsen .. 1761 Te Amsterdam, : by K. van Tongerloo (2), 20 p. Knuttel 18820. (comp). This second edition not in N.C.C. 5. Regtvaerdige geessel, voor het belaggelyk lasterschrift van den heer der vrye penne, genaamd Historisch verhaal, van hetgeen voorgevallen is tusschen den heer, Jr. Onno Zwier van Haren … en zyn … dochter derzelver mannen en familie ..( 1761 ) door D.Z.L. J.[s.l. : s.n.] Bakhuyzen, Hendrik ‘s-Gravenhage Knuttel 18796 12pp. 6. Galante aanmerkingen op de Missive van mevrouw B. E. van der Dussen, aan den heere … door eenige Lydsen studenten . [S.l. : s.n.] [1761] Knuttel 18785 4p. 7. Het onteerend kindre verraad, of de ongehoorde vader schennis.[1761] [S.l. : s.n.] Thol, Ottho van ’s Gravenhage Balen, Pieter Gerard van ‘s-Gravenhage Os, Pieter van ‘s-Gravenhage Vis, Dirk I Rotterdam Vis, Dirk II Rotterdam Blussé, Abraham Dordrecht Smout, Egbert van der Delft Bosch, Jan Haarlem Eyk, Pieter van der Leiden Groot, Gerrit de Amsterdam Tongerlo, Kornelis van I Amsterdam Kroe, Albert van der AmsterdamTe bekomen in ’s Hage by : O. van Thol, P. G. v. Baalen en P. van Os. Rotterdam, :D. Vis en D. Vis Junior. Dord, : Blussé. Delft, : van der Smout. Haarlem, : J. Bosch. Leiden, : van der Eyk. Amsterdam, : G. de Groot, Tongerlo en van der Kroe. Signed G.B. Gedicht over de beschuldiging van incest tegen Onno Zwier van Haren Knuttel 18810 4p. 8. Tweede deductie voor jr. Onno Zwier van Haren … ter zyner noodwendige zuiveringe van de lasterlyke gerugten en imputatien, tegen hem verspreid en ingebragt. 1762 Te Leeuwarden : gedrukt by Abraham Ferwerda. Knuttel 18851 50, [XVIII] p . Signed by Zwier van Haren . 9 Derde deductie voor Jr. Onno Zwier van Haren, Grietman van Stellingwerf-Westeinde, ter zyner noodwendige zuiveringe van de lasterlyke gerugten en imputatien, tegen hem verspreid en ingebragt Te Leeuwarden : gedrukt by Abraham Ferwerda . 1762. Knuttel 18855 27, [1] p signed by Zwier van Haren. 10 Titel: Publicatie. De præsident en raaden over Holland, Zeeland en Vriesland, allen den geene die deesen sullen sien of hooren leesen, salut: Alsoo seedert eenige tyd herwaarts daagelijks uitkoomen allerley geschriften, die betrekking hebben … tot de saak van Onno Zwier van Haren ..In ‘sGravenhage : by Paulus Scheltus 1page plano.08-07-1761 11 Deductie voor vrouwe S. A. van Haren, geborene van Huls, ter haarer noodzakelyke zuivering van de lasterlyke gerugten en imputatien, tegen haar gedrukt en verspreid. 1762. Te Leeuwarden : gedrukt by Abraham Ferwerda. Knuttel 18850 39, [15] p signed by the author in handwritting. 12 Verdediging van Ægidius vander Dussen, collonel commandant van het Regiment Carabiniers … tegens de verregaande beschuldigingen, hem ten laste gelegt, door den heer Onno Zwier van Haren … by de respective deductien, zoo onder deszelfs handteekeninge, als onder die van zyne huisvrouwe, uitgegeeven. In ‘s-Gravenhage : by Benjamin Gibert … 1762. Knuttel 18854 [II], 30 p signed by van der Dussen. 13 Onpartydige en niet te min vrymoedige gedachten, over de Deductie van … Onno Zwier van Haren … van de lasterlyke geruchten en imputatien tegen hem verspreid en ingebragt; onder de zinspreuk Dicere verum, quis vetat without year and publisher. not in N.C.C. (Compare Knuttel 18806) Our copy with 32 p. in stead of 14pp. 14 Verdediging van de heeren Johan Alexander van Sandick, en Mr. Wilhem van Hogendorp, tegens de verregaande beschuldigingen, hen en hunne huisvrouwen, … ten laste gelegt, by zekere volumineuse Deductie door Jr. Onno Zwier van Haren ..In ’s Gravenhage, : by Pieter van Cleef, en Pieter Gosse, junior 1761 Knuttel 18826 [2], 152, 55, [1] p 15. Verdediging van mr. Wilhelm van Hogendorp … geschreven tot wederlegginge van eenige verregaende beschuldigingen, in de Tweede deductie van jr. Onno Zwier van Haren … hem ten laste gelegt …Te Rotterdam : by Jan Daniel Beman en zoon en Reinier Arrenberg Knuttel 18852 [2], 22, [2] p signed by the author. 16 Deductie voor Jr. Onno Zwier van Haren. Grietman van Stellingwerf-Westeinde, ter zyner noodwendige suiveringe, van de lasterlyke geruchten en imputatien, tegen hem verspreid en ingebragt S.n. S.l. signed by Onno Zwier van Haren 18783a [4], 95, [33] p 17.Missive van den heer R. in ’s Gravenhage, aan den heer S. te Rotterdam, raakende de saak en Deductie van den heer O.Z. van Haren. 1761 Cleef, Pieter van ‘s-Gravenhage [s.l. : s.n.] Knuttel 18799 4p. 18 Copie. Aan den Hove van Friesland [1761] [S.l. : s.n.] Knuttel 18784 3, [1] p Copie tweede request van jr. Onno Zwier van Haren .. 19 Extracten uit het register der Resolutien van de Hoog. Mog. Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. ..ter occassie van het gepasseerde omtrent den heer Onno Zwier van Haren… Lunae den 22 Juny 1761 4p. Not in N.C.C. 20 Memorie, aan de Ed. groot achtbaare heeren burgermeesteren der Stadt Rotterdam, door den ondergeschreeven overgegeeven, met versoek daar van communicatie te doen in de vroedschap … Hendrik van Beeftingh [1761] [S.l.] : [s.n.] Knuttel 18791 21 Copie de la lettre de mr. De Sandick a mademoiselle Françoise Elisabeth Thamar, né Geroe Copie de la lettre, écrite par la veuve d’Halluin, à monsieur de Haren Johan Alexander van Sandick 1761 fl.; veuve d’ Halluin 1761 [S.l. : s.n.] Copie de la lettre, écrite par la veuve d’Halluin, à monsieur de Haren Knuttel 18788 [4] p Text in Dutch and French. 22 Copie. Lettre de mademoiselle Schaatsbergen a monsieur de Sandik (Elizabeth Schaasberge-Giro ) [1761] In Dutch and French. Knuttel 18787 4pp. 23 Copia gedien bij den Hoove van Friesland de proceduren voor den sleven Hove… tusschen de Procureur Generaal…. tegens Doctoren Doctoren Johannes Beuker en Quirijn de Blau,…. de voor Onno Zwier van Haren……. niet ontvangbaar. Transcript of the sentence of Zwier van Haren. ( Not guilty sic !) A manuscript.

PRIJS: 1.265 EUR

* Memorabilia of the student volunteers for the Ten Days War with Belgium in 1831, from the estate of one of the student volunteers: Petrus Johannes van Nievervaart

13 pieces. Sm.8vo (9), folio (3), oblong folio (1). The collection contains:

1. DE STUDENTENdie op den 1sten Augustus 1831 bij de Kompagnie Vrijwillige Jagers der Leidsche Hoogeschool dienden. Leyden, L. Herdingh en Zoon, 1831. Large folio. (4) pp.- Printed list of students of the Leyden University who served as volunteer riflemen in the Ten Days War with Belgium in 1831, including some four hundred names, and preceeded by a proposal for a memorial celebration each ten years by all Leyden student volunteers who served in 1831.- With manuscript entry on top: “V Nievervaart”, one of the Leyden soldier-students listed.

2. NOMINATIVE STAAT der Compagnie Vrijwillige Jagers, zamengesteld uit H.H. Studenten der Leidsche Hoogeschool; benevens derzelver Officieren, Onderofficieren enz. Sm.8vo. 7, (1 blank) pp.- Names and ranks of the Leyden student volunteers, including P.J. van Nievervaart.

3. MEMBERSHIP CERTIFICATE of the Leyden Student Corps, “Duce Minerva”, for Petrus Johannes van Nievervaart. Oblong large folio. Printed on one side, and filled in by hand by the Society’s ab-actis, E.C. de Casembroot, and dated 1826. With 2 large blind-stamped paper seals underneath, and the signatures of the rector, H. Collot d’Escury and all the other members of the student board.

4. MANUSCRIPT DIARY of a student volunteer, probably Nievervaart, running from August 1 to 21, with a sort of general title: “Algemeene Aanmerkingen. Leydsche Jagers altijd vooropgemarcheerd”, added at the end. Manuscript on paper. Sm. 8vo. Ca. 4 and a half pages written in brown ink in a small readable hand.

5. MOLTZER, J.F.C.; Toast aan de Vrijwillige Jagers, der Leydsche Hoogeschool, 23 September 1831. (Leyden, 1831). Sm.8vo. (4) pp.- Welcome song on the return of the student volunteers.

6. SIEGENBEEK, M.; Welkomslied aan de Vrijwillige Jagers der Leidsche Hoogeschool. (Leyden, 1831). (4) pp.- Welcome song on the popular tune of the national hymn by Tollens.

7. KIST Ezn, A. ; Gezang bij de terugkomst der Studenten, in September 1831 (de woorden van den Heer Durand uit het Fransch gevolgd), met Begeleiding van het Piano, en welmenend opgedragen aan de Dordrechtsche Vrijwillige Jagers, tot de Studenten Corpsen behorende. Dordrecht, Steendrukkerij Steuerwald & Comp., (1831). Large folio. With lithographed musical scores. (4-) pp.- Well produced song for the returned Leyden student volunteers from Dordrecht.

8. SOMEREN, R.H. VAN; Aan de Helden Studenten: Lierzang. Rotterdam, A.F.H. Smit, 1831. Sm.8vo. Orig. wrappers. 7, (1 blank) pp.- A more general, literary glorification of the student volunteers of the Ten Days War with Belgium.

9. VEDER, W.R.; Feestelijke Toespraak aan zijne voormalige Wapenbroeders, bij gelegenheid hunner Vereeniging binnen Leyden, op den 13 Augustus 1841. Dordrecht, Blusse’ en Van Braam, 1841. Orig. wrappers. 20 pp.- Speech held at the first memorial meeting of the Leyden student volunteers, ten years after their active service in 1831.

10. SENATOREN-LIED. (Leyden, 1841 or 1851). Sm.8vo. (4) pp.- Song with the music set to the popular tune of the students “Jagerskoor” (Rifleman’s Choir), for use at the festive diner on the meeting ten or twenty years later of the Leyden student volunteers from 1831.

11. De studenten die op den 1sten Augustus 1831 bij de Kompagnie Vrijwillige Jagers der Leydsche Hogeschool dienden. (Leyden, 1861). One leaf, folio, printed on both sides.- List of students who served as volunteers during the Ten Days War with Belgium in 1831, now, thirty years later, with half of the about four hundred names marked as deceased.

12. DINER du 13 Aout, 1831-1861. Leyden, W. Hoogstraaten, (1861). Menu card and invitation for a memorial diner on August 1861. Envelope, addressed in manuscript to De Wall Bake, which when folding open reveals the menu card, with both the in- and outsides richly decorated and illustrated with the costumes of Leyden student volunteers.

PRIJS: 950 EUR

En zo zijn er nog talloze voorbeelden te geven.

Maar beginnen jullie al maar lekker met de deze.

Bedankt alvast!

Toch nog eentje om ’t af te leren; voor dié stinkerds die écht es gek willen doen…

* ALBUM AMICORUM of an unidentified student at JENA

Manuscript on paper and vellum Jena 1751-1754 including 8 miniatures approximately 193 leaves including 52 blanks oblong 8vo 111 x 180mm early pagination 1-285

PRIJS: 17.153,40 EUR

(mocht je toevallig 153,4 EUR tekort komen dan leg ik die met plezier bij. geen nood.)

Advertenties

Een gedachte over “verlanglijstje voor rijke stinkerds (1)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s